Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Kunning Concepts Ontwerpt jouw merkstrategie, logo, huisstijl en website. Stelt Google Adwords & SEO in. Stelt Social Media advertenties in. Tevens biedt De Kunning Concepts hosting en onderhoud van de website. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van De Kunning Concepts.

Laatst gewijzigd op: 1 februari 2021

Artikel 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
 2. De Kunning Concepts, gevestigd aan Legionairshof 9, 6852 RV Huissen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62198971, ook te vinden op www.dekunningconcepts.nl.
 3. Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst.
 5. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
 6. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 7. Offerte: een schriftelijk aanbod van De Kunning Concepts.
 8. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met De Kunning Concepts een Overeenkomst heeft gesloten.
 9. Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.
 10. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan De Kunning Concepts zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
 11. Partij(en): De Kunning Concepts en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
 12. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
 13. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.
 14. Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en De Kunning Concepts, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met De Kunning Concepts heeft aanvaard.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van De Kunning Concepts zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van De Kunning Concepts en het voldoen aan de daarbij door De Kunning Concepts gestelde voorwaarden. Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Kunning Concepts onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Kunning Concepts zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start De Kunning Concepts direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt De Kunning Concepts Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum, Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 3. Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door De Kunning Concepts te leveren ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Kunning Concepts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan De Kunning Concepts worden verstrekt.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft De Kunning Concepts het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
 6. De Kunning Concepts is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan. 

Artikel 5. Duur en einde van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Diensten
 2. Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de Overeenkomst.
 3. Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 4. In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor De Kunning Concepts uit de opzegging voortvloeien. De Kunning Concepts zal het reeds voltooide werk dan Opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door De Kunning Concepts te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die De Kunning Concepts over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.
 5. De Kunning Concepts mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien: – Opdrachtgever failliet is verklaard; – Opdrachtgever surseance van betaling is verleend; – de onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.
 6. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6. Prijs en betaling

 1. Opdrachtgever betaalt De Kunning Concepts het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door De Kunning Concepts genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.
 2. Alle door De Kunning Concepts genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft De Kunning Concepts het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.
 5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door De Kunning Concepts gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt De Kunning Concepts Opdrachtgever een termijn van 14 dagen alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
 6. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 7. De Kunning Concepts kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien De Kunning Concepts op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige overdracht van eigendom dan wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van De Kunning Concepts aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen eigendom van De Kunning Concepts zolang De Kunning Concepts geen volledige betaling van het gehele terzake overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan De Kunning Concepts worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten en Briefing.

Artikel 9. Meerwerk

 1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. De Kunning Concepts mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
 5. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan De Kunning Concepts zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. De Kunning Concepts stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 10. Levering en levertijd

 1. Door De Kunning Concepts genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De Kunning Concepts behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.
 3. De Kunning Concepts blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens De Kunning Concepts, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.

Artikel 11. Garantie

 1. De Kunning Concepts staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3 maanden na Oplevering wordt opgemerkt en direct na ontdekking van het gebrek de klacht is gemeld en de klacht door De Kunning Concepts gegrond wordt geacht. De Kunning Concepts zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van maximaal het door Opdrachtgever betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.
 3. Een door De Kunning Concepts, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft.
 4. De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de adviezen van De Kunning Concepts heeft opgevolgd, of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

 • De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke De Kunning Concepts verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij De Kunning Concepts.
 • Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van De Kunning Concepts en/ of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 13. Accounts

 1. Indien zulks onderdeel is van de Diensten, zal De Kunning Concepts Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst toegang tot een Account verschaffen door het verstrekken van logingegevens, of door Opdrachtgever gelegenheid te bieden zijn eigen logingegevens aan te maken.
 2. Alle Accounts en de bijbehorende logingegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet gedeeld worden met derde partijen.
 3. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, of indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Opdrachtgever direct alle maatregelen te nemen die nodig en wenselijk zijn om misbruik te voorkomen dan wel te (doen) staken. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van de logingegevens of het blokkeren van het Account. Ook dient Opdrachtgever direct melding te maken bij De Kunning Concepts, zodat deze eventueel aanvullende maatregelen kan nemen.

Artikel 14. Gebruiksregels

 1. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of De Kunning Concepts van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 2. Het is (of dit nu legaal is of niet) verboden om met gebruikmaking van de Diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:
  1. een kwaadaardige inhoud (zoals virussen, malware of andere schadelijke software) bevatten of een verwijzing hiernaar bevatten;
  1. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatdra­gend zijn;
  1. informatie bevatten over (of die behulp­zaam kunnen zijn bij) het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uit­leg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  1. een schending van de persoonlijke levens­sfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of een andere grondslag verwerken van persoonsgege­vens van derden; of
  1. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op Intellectuele Eigen­domsrechten.
 3. Het is Opdrachtgever slechts toegestaan om met gebruik van de Diensten (ongevraagde) commerciële, charitatieve of ideële communi­catie te verspreiden met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 4. Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is toegestaan voor zover dit geen overlast of andere overtreding van deze Algemene Voorwaarden oplevert en slechts voor zover deze mogelijkheid in de Overeenkomst niet is uitgesloten.
 5. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van De Kunning Concepts of overige Klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van De Kunning Concepts, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks De Kunning Concepts, zijn Klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 6. Opdrachtgever vrijwaart De Kunning Concepts en zal De Kunning Concepts schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of het Materiaal dat door Opdrachtgever, de Klanten van Opdrachtgever en of andere derden, geplaatst wordt op of verspreid wordt via de Dienst.
 7. Indien naar het oordeel van De Kunning Concepts hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van De Kunning Concepts of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is De Kunning Concepts gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. De Kunning Concepts mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever, indien en voor zover Opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
 8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Opdrachtgever de Diensten niet gebruiken voor Toepassingen Met Verhoogd Risico.
 9. Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever garandeert ten opzichte van De Kunning Concepts dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

Artikel 15. Notice and takedown

 1. Indien een derde Partij erop wijst of als De Kunning Concepts zelf constateert dat er met gebruik van de Diensten bepaalde materialen worden opgeslagen of verspreid waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden of waardoor anderszins onrechtmatig of in strijd met wet- en regelgeving of de Overeenkomst wordt gehandeld, zal De Kunning Concepts de Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding.
 2. De Kunning Concepts zal Opdrachtgever in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn op de klacht te reageren en zo nodig maatregelen te nemen. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan De Kunning Concepts zelf alle redelijke maatregelen nemen om de overtreding te beëindigen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde gegevens worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt, of dat de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk wordt geblokkeerd. In spoedeisende gevallen (bijvoorbeeld wanneer De Kunning Concepts meldingen ontvangt omtrent de mogelijke aanwezigheid van kinderpornografie) kan De Kunning Concepts direct ingrijpen, zonder Opdrachtgever te waarschuwen. Indien Opdrachtgever een Consument is, is direct ingrijpen door De Kunning Concepts alleen mogelijk in de vorm van verwijdering of blokkade van de onrechtmatige materialen. Wel blijven in dat geval de wettelijke (opschortings)rechten van De Kunning Concepts onverkort van toepassing.
 3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare materialen, dan is De Kunning Concepts gerechtigd hiervan aangifte te doen. De Kunning Concepts kan hierbij de betreffende materialen en alle relevante informatie over Opdrachtgever en derden (waaronder Klanten van Opdrachtgever) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties De Kunning Concepts verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 4. De Kunning Concepts is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever, diens Klanten of de eindgebruikers als gevolg van een afsluiting van de Diensten of het verwijderen van materialen in het kader van de in dit artikel beschreven procedure.
 5. De Kunning Concepts is gerechtigd om de naam, het adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever of de betreffende eindgebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiële vereisten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart De Kunning Concepts voor eventuele claims van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de materialen die met gebruik van de Diensten worden opgeslagen of verspreid een inbreuk maken op diens rechten dan wel anderszins onrechtmatig zijn.

Artikel 16. Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien en voor zover de Diensten (mede) betrekking hebben op het verstrekken en/of beheren van domeinnamen en/of IP-adressen, zijn de bepalingen van dit Artikel 16 van toepassing.
 2. Bij het verstrekken of beheren van domeinnamen treedt De Kunning Concepts op als bemiddelaar tussen Opdrachtgever en De Kunning Concepts van de domeinnaamregistratie- en domeinnaambeheersdiensten. Opdrachtgever machtigt De Kunning Concepts hier, alsmeDe overige handelingen beschreven in dit Artikel 16, expliciet toe.
  De Kunning Concepts heeft geen invloed op het distributieproces van domeinnamen. De Kunning Concepts heeft niet de verplichting om de continuïteit of het bestaansrecht van een geregistreerd domein te garanderen.
 3. Beschikbaarstelling, aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van Desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen en Réseaux IP Européens (RIPE) bij IP-adressen. De Kunning Concepts geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. Desbetreffende instantie beslist over de toekenning.
 4. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. De diverse domeinen worden door verschillende, meestal nationale organisaties beheerd. Al deze organisaties hebben hun eigen (algemene) voorwaarden met betrekking tot het registreren van de betreffende domeinen en sub-level-domeinen, evenals hun eigen reglement in zake van domeinnaamgeschillen. Indien domeinnamen het onderwerp van de Overeenkomst zijn, zullen de additionele voorwaarden van onder andere iedere relevante gTLD (general Top Level Domain) en ccTLD (country code Top Level Domain) gelden. De betreffende aanvullende voorwaarden zijn raadpleegbaar via het Overzicht Aanvullende Voorwaarden.
 5. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van De Kunning Concepts, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam of het IP-adres is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 6. Opdrachtgever stelt De Kunning Concepts steeds onverwijld, maar in ieder geval binnen 5 kalenderdagen, en schriftelijk op de hoogte van wijzigingen met betrekking tot de gegevens van de domeinhouder.
 7. Opdrachtgever dient bij het gebruik van domeinnamen en IP-adressen alle wet- en regelgeving en alle door de registrerende instanties gestelde voorwaarden in acht te nemen. Het gebruik geschiedt volledig onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart en houdt De Kunning Concepts schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam of IP-adres namens of door Opdrachtgever. De Kunning Concepts is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam (bijvoorbeeld in het geval van beëindiging door Opdrachtgever zelf of door beslissingen in domeinnaamgeschillen) of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen en Opdrachtgever heeft in die gevallen geen recht op een vervangende domeinnaam of restitutie, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van De Kunning Concepts.
 8. Ondanks hetgeen bepaald in Artikel 16.2 heeft De Kunning Concepts het recht de domeinnaam of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel (indien toepasselijk) op zijn eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 9. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in het beheer van De Kunning Concepts of zijn leveranciers en kunnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bij een eventuele beëindiging van de Overeenkomst niet worden meegenomen. Meerdere Klanten van De Kunning Concepts kunnen onder een bepaald IP-adres opereren. De Kunning Concepts heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen. In geval van beëindiging van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is De Kunning Concepts, ondanks zijn bemiddelende rol, gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen, zonder enigerlei aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 17. SSL/TLS-certificaten

 1. Indien en voor zover de Diensten (mede) betrekking hebben op het verstrekken en/of beheren van SSL/TLS-certificaten, zijn de bepalingen van dit Artikel 9 van toepassing.
 2. De aanvraag- en toekenningsprocedure van SSL/TLS-certificaten is onderworpen aan de regels en procedures van de certificaatautoriteit die het SSL/TLS-certificaat uitgeeft. Desbetreffende certificaatautoriteit beslist over de toekenning van het SSL/TLS-certificaat en zal daartoe de nodig geachte controles uitvoeren. De Kunning Concepts vervult bij de aanvraagprocedure slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
 3. Het SSL/TLS-certificaat is geldig voor de overeengekomen periode, tenzij het voortijdig wordt ingetrokken. De Kunning Concepts (ondanks zijn bemiddelende rol) en de betreffende leverancier kunnen het SSL/TLS-certificaat onmiddellijk intrekken indien:
  1. blijkt dat Opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt ten behoeve van het verkrijgen van het SSL/TLS-certificaat; of
  1. de betrouwbaarheid van het SSL/TLS-certificaat naar het oordeel van De Kunning Concepts en/of de betreffende leverancier in het gedrang is gekomen.
  1. Opdrachtgever dient zich bij het gebruik van het SSL/TLS-certificaat te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en alle voorwaarden die door de certificaatautoriteit worden gesteld.
 4. Opdrachtgever dient bij het gebruik van het SSL/TLS-certificaat alle wet- en regelgeving en alle door de certificaatautoriteit gestelde voorwaarden in acht te nemen. De Kunning Concepts zal naar deze voorwaarden verwijzen tijdens de bestelprocedure.
 5. Indien het SSL/TLS-certificaat wordt ingetrokken, heeft Opdrachtgever geen recht op een vervangend SSL/TLS-certificaat of restitutie van de kosten voor het SSL/TLS-certificaat door De Kunning Concepts, tenzij de intrekking te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van De Kunning Concepts. In een dergelijk geval zal De Kunning Concepts een nieuw SSL/TLS-certificaat leveren ter vervanging voor de resterende periode van het oorspronkelijke SSL/TLS-certificaat. In andere gevallen dient door Opdrachtgever eventueel beroep te worden gedaan op de voorwaarden van de betreffende certificaatautoriteit.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal De Kunning Concepts zich in redelijkheid inspannen om Opdrachtgever te informeren voordat het SSL/TLS-certificaat vervalt en dient te worden verlengd. Het blijft echter altijd de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om SSL/TLS-certificaten tijdig te verlengen.

Artikel 18. Installatie en configuratie van software

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de installatie en configuratie van de Diensten. De Kunning Concepts kan kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever voor eventuele ondersteuning in dit kader.
 2. Behoudens en voor zover dit uit de aard van de Dienst volgt (bijvoorbeeld in het geval van non-managed virtual private servers), heeft Opdrachtgever niet het recht om zelfstandig aanpassingen te maken of om software te installeren binnen door De Kunning Concepts beheerde Diensten (zoals maar niet beperkt tot online werkplekken en virtual private servers) zonder schriftelijke toestemming van De Kunning Concepts.
 3. Indien en voor zover de Diensten (mede) betrekking hebben op het installeren en/of configureren van software, is Artikel 18.4 van toepassing.
 4. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan De Kunning Concepts heeft gemeld en De Kunning Concepts deze schriftelijk heeft goedgekeurd. De Kunning Concepts kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Artikel 19. Fair use

 1. Indien er voor de Diensten geen limiet is gesteld aan de capaciteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapa­citeit, geheugen, opslag of stroom), is op de betreffende Diensten een “fair use” beleid van toepassing.
 2. De Kunning Concepts kan nadere invulling geven aan het fair use beleid, welke in dat geval schriftelijk aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld of via de Website kan worden geraadpleegd. De Kunning Concepts behoudt zich het recht voor om het beleid tussentijds aan te passen of aan te vul­len en zal Opdrachtgever in een zodanig geval vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien een expliciet omschreven fair use beleid ontbreekt, zal hieronder worden verstaan dat Opdrachtgever maximaal twee keer de capaci­teit mag gebruiken die andere Klanten van De Kunning Concepts die dezelfde of vergelijkbare Diensten afnemen onder vergelijkbare omstan­digheden gebruiken.
 4. Indien het gebruik van de Diensten het fair use beleid overschrijdt, is De Kunning Concepts gerechtigd om de Diensten te limiteren of te blokkeren, dan wel Opdrachtgever een alternatieve Dienst aan te bieden. De Kunning Concepts is bij een overschrij­ding niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de Diensten.

Artikel 20. Beschikbaarheid, onderhoud en ondersteuning

 1. De Kunning Concepts zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. De Kunning Concepts biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
 2. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, al dan niet als onderdeel van de geleverde Diensten, kan tot gevolg hebben dat de Diensten tijdelijk niet of slechts beperkt gebruikt kunnen worden. Indien De Kunning Concepts voorziet dat bepaald onderhoud zal resulteren in gehele of gedeeltelijke onbeschikbaarheid, zal De Kunning Concepts zich inspannen om de werkzaamheden uit te voeren op momenten waarop het gebruik van de Diensten beperkt is.
 3. De Kunning Concepts zal zich inspannen om geplande onderhoudswerkzaamheden, al dan niet als onderdeel van de geleverde Diensten, ten minste twee Werkdagen van tevoren aan te kondigen. Spoedonderhoud kan echter op ieder moment worden uitgevoerd, ook zonder voorafgaande aankondiging richting Opdrachtgever.
 4. De Kunning Concepts zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van Klantenondersteuning op afstand, tijdens Kantooruren, voor zover de toepasselijke SLA niet anders bepaalt. Verzoeken tot ondersteuning van Opdrachtgever die niet eenvoudig kunnen worden afgehandeld, zulks naar oordeel van De Kunning Concepts, worden aangemerkt als “meerwerk”. Voor deze verzoe­ken geldt derhalve de procedure zoals neerge­legd in Artikel 9.
 5. De Kunning Concepts spant zich in om op elke ondersteuningsvraag zo snel mogelijk te reageren, maar geeft hierover – tenzij anders overeengekomen in de Service Level Agreement (SLA) – geen garanties.
 6. Indien en voor zover de Diensten (mede) betrekking hebben op het onderhouden van software door De Kunning Concepts, zijn de bepalingen van Artikel 20.7 tot en met Artikel 20.9 van toepassing.
 7. De Kunning Concepts zal zich inspannen om de bij de Dienst gebruikte software up-to-date te houden. De Kunning Concepts is hierbij op zijn beurt echter afhankelijk van zijn leverancier(s). De Kunning Concepts is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar zijn oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt.
 8. De Kunning Concepts zal zich inspannen om van tijd tot tijd de software aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal De Kunning Concepts, zich inspannen Opdrachtgever hier vooraf over te informeren.
 9. De Kunning Concepts zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de software. Echter, De Kunning Concepts is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar zijn oordeel niet haalbaar is of een goede werking, beheersbaarheid of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.

Artikel 21. Back-ups

 1. Tenzij anders overeengekomen rust er geen plicht op De Kunning Concepts om reservekopieën (back-ups) te maken. De Kunning Concepts kan er zelf voor kiezen om back-ups te maken. Deze back-ups worden dan gemaakt voor het geval van een storing aan de zijde van De Kunning Concepts. Opdrachtgever kan daarnaast met De Kunning Concepts overeenkomen dat hij tegen vergoeding Diensten afneemt in het kader van het maken en aan Opdrachtgever beschikbaar stellen van back-ups. Slechts in dat geval zijn de overige bepalingen van dit artikel van toepassing.
 2. Alle inspanningen zoals geleverd door De Kunning Concepts in het kader van de back-ups ten behoeve van de Opdrachtgever en op verzoek van Opdrachtgever, worden tegen additionele vergoeding geleverd. Voor zover Partijen niet anders zijn overeengekomen, wordt de vergoeding berekend op basis van het op dat moment door De Kunning Concepts gehanteerde uurtarief.
 3. Opdrachtgever is ten aanzien van de back-ups te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de data en eventueel herstel (en de daaraan voorafgaande controle) van de back-ups. De back-ups kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is te allen tijDe verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging.

Artikel 22. Overmacht

 1. De Kunning Concepts is niet verplicht tot nakoming van de Overeenkomst indien de nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Eventuele liquiditeitsproblemen aan de zijde van Opdrachtgever kwalificeren uitdrukkelijk niet als overmacht.
 2. Onder overmacht van De Kunning Concepts wordt verstaan elke van de wil van De Kunning Concepts onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van De Kunning Concepts kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend:
  1. noodtoestanden (zoals extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag);
  1. storingen in telecommunicatie-infrastructuur en internet die buiten de macht van De Kunning Concepts ligt, waaronder bijvoorbeeld storingen in de registers van IANA, RIPE of SIDN, of (d)dos aanvallen;
  1. een verstoring in de (stroom-)infrastructuur van derden buiten het datacenter;
  1. tekortkomingen van leveranciers van De Kunning Concepts, die De Kunning Concepts niet kon voorzien en waar De Kunning Concepts diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht;
  1. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan De Kunning Concepts heeft voorgeschreven;
  1. overheidsmaatregelen;
  1. onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins);
  1. algemene vervoersproblemen;
  1. natuurgeweld; en
  1. stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 3. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding.
 4. Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de andere Partij.

Artikel 23. Exit-regeling

 1. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zal De Kunning Concepts zich inspannen om redelijke ondersteuning te bieden bij de migratie of overstap naar een andere dienst dan wel een andere ICT-toeleverancier, door middel van het ontsluiten van relevante gegevens en het verschaffen van toegang tot de te migreren onderdelen van de betreffende Dienst(en).
  Eventuele hiermee gepaard gaande kosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. De Kunning Concepts draagt in geen geval zorg voor de daadwerkelijke overstap of migratie naar de nieuwe leverancier. Dit blijft de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de in het vorige lid bedoelde exit-ondersteuning, dient Opdrachtgever hiervoor uiterlijk op de datum waarop de Overeenkomst eindigt een schriftelijk verzoek bij De Kunning Concepts in te dienen.
 3. De Kunning Concepts is pas gehouden om de hierboven genoemde medewerking te verlenen aan de migratie of overstap van Opdrachtgever indien alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen en eventuele andere verplichtingen uit de Overeenkomst volledig zijn voldaan of nagekomen.
 4. Opdrachtgever heeft geen toegang tot de eventueel door De Kunning Concepts gedane configuraties. In geen geval zullen de configuraties door De Kunning Concepts worden verstrekt indien de Overeenkomst wordt beëindigd. Deze zullen door De Kunning Concepts worden gewist. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de installatie- en configuratiekosten.
 5. Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt met speciale voorzorgen om het wissen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk, onomkeerbaar, te maken.

Artikel 23. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 25. Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op Zakelijke Klant.
 2. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Kunning Concepts.
 3. De Kunning Concepts zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. De Kunning Concepts kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
 4. Oplevering van de Overeenkomst ontslaat De Kunning Concepts van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 5. De totale aansprakelijkheid van De Kunning Concepts voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van De Kunning Concepts, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 1.000,00.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Kunning Concepts aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 7. Aansprakelijkheid van De Kunning Concepts jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door De Kunning Concepts gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij De Kunning Concepts meldt.
 9. De aansprakelijkheid van De Kunning Concepts met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever De Kunning Concepts onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en De Kunning Concepts ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Kunning Concepts in staat is adequaat te reageren.
 10. Opdrachtgever vrijwaart De Kunning Concepts voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
 11. De Kunning Concepts kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien De Kunning Concepts in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. De Kunning Concepts is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
 12. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 13. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Artikel 26. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. De Kunning Concepts behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
 2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.dekunningconcepts.nl, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan De Kunning Concepts kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
 3. Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan De Kunning Concepts. De Kunning Concepts kan dan de wijziging heroverwegen. Indien De Kunning Concepts de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

Artikel 27. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Kunning Concepts gevestigd is.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. De Kunning Concepts is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die De Kunning Concepts of de bedrijfsactiviteiten van De Kunning Concepts overneemt.

Naam:

De Kunning Concepts

Adres: Legionairshof 9, 6852 RV Huissen

E-mail: info@dekunningconcepts.nl

Telefoon: 06 27 07 65 42