Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Kunning Concepts
Legionairshof 9
6852RV Huissen

www.dekunningconcepts.nl

info@dekunningconcepts.nl

Inhoud

Algemene voorwaarden. – 1 –

Module A – Algemeen. – 2 –

A1. Definities. – 2 –

A2. Offerte. – 2 –

A3. Overeenkomst – 2 –

A4. Prijzen. – 3 –

A5. Betaling. – 3 –

A6. Levering. – 3 –

A7. Eigendomsoverdracht – 4 –

A8. Eigendom productiemiddelen. – 4 –

A9. Eigendom de opdrachtgever, pandrecht – 4 –

A10. Intellectuele eigendom.. – 4 –

A11. Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten. – 5 –

A12. Gedragsregels. – 6 –

A13. Notice & takedown (klachten procedure) – 6 –

A13. Onderhoud en Storingen. – 7 –

A14. Overmacht – 7 –

Module B – Duurovereenkomst, domeinregistratie en hosting. – 8 –

B1. Duur van de overeenkomst – 8 –

B2. Domeinregistratie. – 8 –

B3. Opslag- en datalimieten. – 9 –

B4. Software. – 9 –

B5. Wederverkoop. – 9 –

B6. Procedure na beëindiging. – 9 –

 

 

 

Module A – Algemeen

A1. Definities

 1. Onder De Kunning Conceps wordt verstaan: Grafisch vormgever, webhost en adviseur in officemanagement, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder kvk nummer 62198971 te Arnhem.
 2. Onder de opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of hun rechtsopvolger die aan De Kunning Concepts de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden, of tot het uitbrengen van een offerte
 3. Onder opdracht wordt verstaan: het verzoek van de opdrachtgever aan De Kunning Concepts om tegen betaling één of meerdere producten te vervaardigen en leveren of diensten te verrichten.
 4. Onder het vervaardigen en leveren van producten wordt verstaan: het vervaardigen van een fysiek product of een product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server. Hier wordt onder andere onder verstaan het ontwikkel van concept en idee, logo- en huisstijlontwerp, webdesign, maatwerk MS Office oplossingen en soortgelijke producten.
 5. Onder het leveren van een dienst wordt verstaan: al hetgeen De Kunning Concepts ten behoeve van de opdrachtgever maakt of onderneemt c.q. doet maken of ondernemen. Hier wordt onder andere onder verstaan voorbereiding en bemiddeling voor en met drukkerij, het aanbieden van webhosting en de continue ontwikkeling van SEO indien de opdrachtgever een website die gehost wordt door De Kunning Concepts.
 6. Onder offerte wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde te vervaardigen zaken of te verrichten werkzaamheden en de begroting van de aan die vervaardigde zaken of te verrichten werkzaamheden verbonden kosten.
 7. Onder overeenkomst wordt verstaan: door de opdrachtgever ondertekende offerte en meegezonden werkomschrijving.
 8. Onder informatiedragers worden verstaan: magnetische schijven, optische schrijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, één en ander in de meeste ruime betekenis van het woord.

A2. Offerte

 1. Alle offertes van De Kunning Concepts zijn een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De Kunning Concepts heeft altijd het recht een opdracht niet te aanvaarden.
 2. Alle offertes worden kosteloos door De Kunning Concepts aangeleverd, tenzij van te voren anders overeengekomen. Indien er kosten gerekend worden voor het uitbrengen van de offerte, worden deze kosten vooraf bepaald en aan de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld.
 3. Offertes van De Kunning Concepts zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht
 4. Wanneer de opdrachtgever na een offerte geen overeenkomst met De Kunning Concepts wenst aan te gaan, dient deze terstond alle door De Kunning Concepts in het kader van de offerte ter beschikking gestelde zaken te retourneren.

A3. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst met De Kunning Concepts komt pas tot stand nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging van De Kunning Concepts door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en geretourneerd.
 2. De omvang van de opdracht wordt bepaald door de omschrijving ervan in de opdrachtbevestiging van De Kunning Concepts, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen die later schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan De Kunning Concepts te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan komen alle eventuele nadelige gevolgen van deze wijziging voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf aanvaarding ervan door De Kunning Concepts
 5. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
 6. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door De Kunning Concepts buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

A4. Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 2. De prijs die De Kunning Concepts voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Eventueel meer- of minderkosten ten gevolgen van wijzigingen van de opdracht, zoals omschreven in art A3, lid 3 tot en met 6, zullen in de factuur gespecificeerd worden
 4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
 5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een als in de branche redelijk beschouwd bedrag, of bij gebreke daaraan wordt geacht een redelijk loon te zijn overeengekomen.

A5. Betaling

 1. De Kunning Concepts draagt zorg voor een tijdige facturering.
 2. De Kunning Concepts is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van de opdracht middels een factuur één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is De Kunning Concepts bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. In de overeenkomst zal omschreven worden hoe de betaling verdeeld wordt. Indien niet omschreven, ontvangt de opdrachtgever enkel een factuur aan bij de levering van de eindproducten.
 3. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, in Euro, op de door De Kunning Concepts aan te wijzen rekening. Deze zal omschreven worden op de betreffende factuur.
 4. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien De Kunning Concepts zijn vorderingen op de opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,–.
 5. De opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van De Kunning Concepts binnen twee weken na factuurdatum aan De Kunning Concepts schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

A6. Levering

 1. Aflevering geschiedt ter plaatse waar de opdrachtgever zijn kantoor houdt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De opgegeven levertijden zullen door De Kunning Concepts naar beste vermogen worden nagekomen. Deze levertijden zijn echter indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt De Kunning Concepts niet in verzuim en geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens De Kunning Concepts.
 3. Indien een significante overschrijding van de levertijd dreigt, zal De Kunning Concepts zo snel mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever om door overleg tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
 4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

A7. Eigendomsoverdracht

 1. De Kunning Concepts behoudt zich het eigendom voor van alle vervaardigde zaken en resultaten van verrichte werkzaamheden, tot het tijdstip waarop alles wat de opdrachtgever aan De Kunning Concepts verschuldigd is, inzake leveringen, is betaald.
 2. Bij oplevering van de eindproducten, zal De Kunning Concepts alle eindproducten op een informatiedrager aanleveren bij de opdrachtgever.

A8. Eigendom productiemiddelen

 1. Alle door De Kunning Concepts vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name ontwerptekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en randapparatuur, blijven het eigendom van De Kunning Concepts, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 2. De Kunning Concepts is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
 3. De Kunning Concepts is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken door De Kunning Concepts zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat De Kunning Concepts instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

A9. Eigendom de opdrachtgever, pandrecht

 1. De Kunning Concepts zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken, tenzij een bedrijfsverzekering van De Kunning Concepts dit risico dekt. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan De Kunning Concepts van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door De Kunning Concepts worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden.
 4. De opdrachtgever verleent De Kunning Concepts pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met De Kunning Concepts door hem in de macht van De Kunning Concepts worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van alle hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan De Kunning Concepts verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

A10. Intellectuele eigendom

 1. Rapporten of documenten welke zijn geleverd in verband met advies- of onderzoeksarbeid, alsmede door De Kunning Concepts vervaardigde zaken, vallen onder de strekking van de Auteursweg 1912.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op het door De Kunning Concepts vervaardigde materiaal berusten bij De Kunning Concepts. De intellectuele eigendom wordt slechts overgedragen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is en op de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen binnen een redelijke termijn en volledig betaalt.
 3. De door De Kunning Concept volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden , fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor De Kunning Concepts bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 4. Rapporten of documenten als bedoeld in lid 1, mogen door de opdrachtgever slechts voor intern worden aangewend, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Voor extern gebruik, zoals bijvoorbeeld publicatie of inzicht aan niet-werknemers, is voorafgaand aan het externe gebruik de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De Kunning Concepts vereist.
 5. De Kunning Concepts behoudt zich het recht voor resultaten verkregen op basis van de opdracht aan te wenden voor eigen gebruik of voor dat van derden, zolang daarmee het belang van de opdrachtgever niet wordt geschaad en mits niet anders overeengekomen in de overeenkomst.
 6. De opdrachtgever garandeert De Kunning Concepts, dat door de nakoming van de overeenkomst en met namen door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnemen, litho’s, films, informatiedragers, computerapparatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 7. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is De Kunning Concepts bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 8. De Kunning Concepts zal, tenzij spraken is van lid 6 van dit artikel, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde, De Kunning Concepts met bekwame spoed hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.

A11. Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

 1. Indien de opdrachtgever met De Kunning Concepts is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op en ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van De Kunning Concepts krijgen.
 2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van De Kunning Concepts ontvangen. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat De Kunning Concepts een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
 3. De Kunning Concepts is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
 4. De Kunning Concepts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor De Kunning Concepts onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan De Kunning Concepts getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
 5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan De Kunning Concepts noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerkingen hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
 7. De opdrachtgever is gehouden De Kunning Concepts op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
 8. De Kunning Concepts is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van De Kunning Concepts gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de even bedoelde resten bij De Kunning Concepts af te halen.

A12. Gedragsregels

 1. Het is de opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de diensten de Nederlandse of andere op de opdrachtgever of De Kunning Concepts van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op rechten van anderen.
 2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door De Kunning Concepts verboden om met gebruikmaking van de Dienst CMS aan te bieden of te verspreiden die:
  1. Onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals website met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  2. Onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discrimineren of haat zaaiend zijn;
  3. Kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om andere anderen te helpen dergelijke materialen te vinden
  4. Een schendig van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door deze ongewenste communicatie;
  5. Hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten.
  6. Ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of
  7. Kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 3. Indien naar het oordeel van De Kunning Concepts hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van De Kunning Concepts of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen (ofwel DOS-aanvallen), slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is De Kunning Concepts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zijn redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. De Kunning Concepts mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op de opdrachtgever.
 4. Indien de maatregelen zoals bedoeld in artikel A.11.3 bestaan uit het (tijdeljik) opschorten van de dienst waardoor deze niet bereikbaar is, heeft De Kunning Concepts het recht een bedrag van € 80,– exclusief btw in rekening brengen voor her indienststelling van de dienst.

A13. Notice & takedown (klachten procedure)

 

 1. Wanneer De Kunning Concepts een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door de opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal De Kunning Concepts de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna De Kunning Concepts zal besluiten hoe te handelen.
 2. Indien De Kunning Concepts van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot de betreffende Data blokkeren, echter zonder deze Data definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval De Kunning Concepts een backup zal maken). De Kunning Concepts zal zich inspannen om daarbij geen overige Data te raken. De Kunning Concepts zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
 3. De Kunning Concepts is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is De Kunning Concepts gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van de opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat De opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 4. Hoewel De Kunning Concepts ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over de opdrachtgever, is De Kunning Concepts nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 5. Bij herhaaldelijke klachten over de opdrachtgever of de door de opdrachtgever opgeslagen informatie is De Kunning Concepts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat De Kunning Concepts gehouden is tot vergoeding van schade als gevolg van beëindiging.

A13. Onderhoud en Storingen

 

 1. De Kunning Concepts heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. De Kunning Concepts zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten werkuren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. De Kunning Concepts is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. De Kunning Concepts heeft het recht om haar systemen, inclusief de dienst, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal De Kunning Concepts zich inspannen om De opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere de opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor De opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. De Kunning Concepts is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. De Kunning Concepts zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, De opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

A14. Overmacht

 1. Tekortkomingen van De Kunning Concepts in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zijn niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
 2. Tekortkoming van De Kunning Concepts in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stemmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 

Module B – Duurovereenkomst, domeinregistratie en hosting

B1. Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door De opdrachtgever wordt ontvangen door De Kunning Concepts of vanaf het moment dat De opdrachtgever de indruk wekt met de offerte in te stemmen, tenzij gezamenlijk een andere Ingangsdatum is overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld in de offerte. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
 3. De overeenkomst wordt bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met een jaar. De opdrachtgever heeft echter het recht de overeenkomst na verlenging per maand op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn. De kosten voor de overige maanden zullen geretourneerd worden, binnen één (1) maand na opzegging.
 4. De opdrachtgever zal een opzegtermijn van één (1) maand in acht nemen.
 5. De Kunning Concepts zal een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht nemen.
 6. De Kunning Concepts heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien.
  1. De opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en een dergelijke tekortkoming niet binnen vijf (5) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door De opdrachtgever is hersteld;
  2. indien De opdrachtgever surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van De opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of De opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren.

B2. Domeinregistratie

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. Desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. De Kunning Concepts vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. De Kunning Concepts is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van De Kunning Concepts.
 3. De opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. De Kunning Concepts zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
 4. De regels als bedoeld in het vorige lid zullen door De Kunning Concepts tijdig en voorafgaand aan de registratie ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
 5. In het geval dat De Kunning Concepts een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van de opdrachtgever, zal De Kunning Concepts medewerking verlenen aan verzoeken van de opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. De Kunning Concepts heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat de opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 7. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van de opdrachtgever is De Kunning Concepts gerechtigd een domeinnaam van de opdrachtgever per direct op te zeggen.

B3. Opslag- en datalimieten

 1. De Kunning Concepts kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en dataverkeer die de opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de dienst.
 2. Niet verbruikte opslagruimte, bandbreedte en/of dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Mocht de opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan De Kunning Concepts na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan de opdrachtgever betreffende overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte of dataverkeer die op de website of in de offerte worden vermeld.
 4. De logfiles en de administratie van De Kunning Concepts gelden als dwingend bewijs van het daadwerkelijke verbruik door de opdrachtgever en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.
 5. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
 6. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is De Kunning Concepts gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar De opdrachtgever.

B4. Software

 1. De Kunning Concepts zal zich inspannen om de door hem gebruikte software up-to-date te houden. De Kunning Concepts is hierbij echter afhankelijk van haar toeleveranciers, en De Kunning Concepts is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de dienst niet ten goede komt.
 2. De Kunning Concepts geeft de garantie dat wijzigingen in de configuratie of software op haar hosting infrastructuur (bijvoorbeeld updates) geen nadelige invloed zullen hebben op de werking van de hierop ondergebrachte webapplicaties. Dit voor zover deze webapplicaties door De Kunning Concepts zijn ontwikkeld, en vanaf oplevering ononderbroken ondergebracht zijn gebleven op de infrastructuur De Kunning Concepts.
 3. Bij het bieden van deze garantie hanteert De Kunning Concepts de status van de software zoals deze door desbetreffende leverancier wordt aangegeven. Indien software de status “end of life” heeft gekregen, versneld wordt uit gefaseerd, niet meer wordt onderhouden en/of geen updates voor beveiligingsproblemen meer ontvangt, zal De Kunning Concepts met het oog op de veiligheid van haar infrastructuur deze software ook uit faseren. De in het vorige lid genoemde garantie komt dan te vervallen.
 4. De Kunning Concepts is in dit geval niet verplicht om de opdrachtgever kosteloos te assisteren bij het doorvoeren van vereiste wijzigingen in de webapplicatie, of het overbrengen van de webapplicatie naar de hosting infrastructuur van een derde partij.

B5. Wederverkoop

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd domeinnamen aan te vragen ten behoeve van haar klanten of derden.
 2. De opdrachtgever is niet gerechtigd om webhosting van De Kunning Concepts weder te verkopen.

B6. Procedure na beëindiging

 1. Na beëindiging van de overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, heeft De Kunning Concepts het recht de door de opdrachtgever opgeslagen gegevens permanent te verwijderen, ongeacht of de opdrachtgever deze heeft gedownload of niet.
 2. Het wissen van voor de opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt standaard zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.